Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

У Президії Академії наук вищої школи України

Під головуванням Президента АН вищої школи України О.Г.Наконечного відбулося чергове засідання Президії Академії. Учасники засідання тепло привітали Головного ученого секретаря Академії І.В.Бейка, який відзначив своє 80-річчя, й академіків М.М.Глібовця, декана факультету інформатики НаУКМА, та А.П.Власюка, проректора Міжнародного економіко-гуманітарного університету (м.Рівне), які відсвяткували 60-річний ювілей. Президент Академії О.Г.Наконечний вручив ювілярам почесні грамоти Президії Академії.

Учасники засідання хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять академіка В.С.Донченка, який пішов з життя.

Науковий звіт про роботу Відділення хімії Академії зробила його академік-секретар О.А.Запорожець. До складу відділення входять 18 академіків, з них – двоє проректорів (перший проректор ХНУ ім.В.Н.Каразіна Ю.В.Холін та проректор з наукової роботи ЛНУ ім.І.Я.Франка Р.Є.Гладишевський), 2 деканів факультетів, 1 директор інституту, 2 членів-кореспондентів НАН України.

За 2016 рік ученими відділення опубліковано 4 монографії, 5 розділів у міжнародних монографіях, 15 підручників і навчальних посібників, 144 наукові статті (з них 74 у журналах, що реферуються в міжнародних науковометричних базах Scopus i Web of Science), отримано 32 патенти України на винахід.

Академік-секретар відділення О.А.Запорожець (особистий індекс Гірша за базою Scopus – 13) є керівником наукової теми «Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей», за якою опубліковано 48 статей, захищено 2 кандидатські дисертації в Україні та 2 дисертації на ступінь доктора філософії у Франції. Академік Р.Є.Гладишевський протягом минулого року був Головою організаційних комітетів 5 міжнародних конференцій: XІII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (м. Львів, 25–29 вересня 2016 р.), ІІ Науково-методичної конференції “Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах” (9 квітня 2016 р.), V Школи молодих науковців “Кристалічна структура: експеримент і розрахунок” (м. Львів, 23–24 вересня 2016 р.), VII Міжнародного конкурсу школярів “Від кристалів-гігантів до нанокристалів” (м. Львів, 11 січня – 14 травня 2016 р.), Наукового заходу для школярів “Поринь у світ науки” (м. Львів, 21 травня 2016 р.). Ним отримано Грант (проект) компанії “Матеріали Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія) “Пошук нових структурних типів”, 10.300 євро  та грант Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid, США) “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук”, 8.750 доларів США.

Учені відділення стали авторами ряду важливих науково-технологічних розробок. Так, академіком В.Ф.Варгалюком розроблена технологія електролітичного виділення сплаву  Sn-Ti з унікальними захисними властивостями. Виявлені і описані функціональні залежності між зарядом центрального атома і константами стійкості комплексів, що відкриває можливість їх теоретичного визначення на основі квантово-хімічних розрахунків. Академіком М.І.Ворожбіяном розроблена технологія переробки оксидів азоту в нітратну кислоту з використанням ефекту гідродинамічної кавітації. Ним також розроблено склад бетонів для захисту від електромагнітного випромінювання та склад неорганічних матеріалів будівельного призначення на основі композицій системи CaO-SiO2-H2O та CaO-SiO2-Al2O3-H2O. Академіком Г.І.Гринем розроблено наукові основи технології кадмійвмісних багатошарових покриттів з фотоелек-тричними властивостями. Технологія дає можливість одержувати кадмійвмісні покриття з фотоелектричними характеристиками, які забезпечують формування ФЕП з к.п.д. до 10 %, запропоновано принципову схему процесу нанесення CdS та конструкцію основного апарату.

Слід відзначити вагомі наукові результати членів відділення. Академіком Р.Є.Гладишевським відкрито низку нових структурних типів інтерметалічних сполук, систематизовано багатокомпонентні неорганічні фази. Академіком Б.П.Мінаєвим виявлено і описано спін-залежний ефект у полімерізації етилену з комплексом біс(іміно)піридинового комплексу феруму (ІІ). Академіком В.І.Максіним проведено дослідження цитратних комплексів цинку, купруму, аргентуму та ванадію, отриманих електроабляційним методом.  В  польових умовах досліджено ефективність застосування позакореневої обробки 1%-м розчином наноаквацитратів срібла і міді на фотосинтетичний апарат і продуктивність рослин пшениці ярої за штучного ураження збудником блідо-зеленої карликовості пшениці Acholeplasma laidlawii var. granulum штам 118. 3. Академіком М.С.Слободяником встановлено, що гетеровалентне заміщення V(V) на Mo(VI) в аніонній позиції бісмутванадату відіграє ключову роль у контрольованому пониженні загальної симетрії каркасу та призводить до формування двох типів центрів люмінесценції для європію(ІІІ) легованих шеєлітоподібних структур.

Учені відділення виконували численні госпдоговірні теми, брали активну участь у виставках інноваційних розробок, у міжнародному науково-технічному співробітництві. Зокрема, розроблено унікальний високочутливий флуоресцентний зонд, який дає можливість досліджувати механізм дії вірусу ВІЛ-1 на молекулярному рівні. На думку фахівців, ця розробка, безсумнівно, відкриває нову еру у боротьбі зі СНІДом, а також розв’язанні невирішених проблем біофізики нуклеїнових кислот. Міжнародний творчий колектив включає дослідників із Франції (проф. Ів Мелі), Індії, США й України (академік О.А.Запорожець).

 Науковий звіт Відділення філології, мистецтвознавства і масової комунікації представив його  академік-секретар О.І.Чередниченко.

Кількісний склад відділення нараховує  26 дійсних членів  і 3 почесних члени Академії. Їхній географічний розподіл охоплює: Київ (10+1), Львів (3), Харків (3+1), Запоріжжя (2), Чернівці (2), Донецьк-Вінниця (1), Суми (1), Тернопіль (1), Дрогобич (1), Сімферополь (2), Нью-Йорк (1 почесний академік).

Основні напрями досліджень членів відділення: мовознавство (україністика і славістика, германістика, романістика, сходознавство); літературознавство (порівняльне літературознавство, ренесансні студії); перекладознавство (історія, теорія і методика перекладу).

Проблематика досліджень: соціолінгвістична ситуація в Україні і світі, функціонування, розвиток і захист української мови, питання національно-мовної ідентичності (Загнітко А.П., Калашник В.С. Масенко Л.Т., Скаб М.С., Чередниченко О.І., Федоренко Є.В.); філософія і культурологія мови, лінгвістична прагматика, особливості мовних і концептуальних картин світу (Болдирєв Р.В., Бондаренко І.П., Воробйова О.П., Зацний Ю.А., Петренко О.Д., Помірко Р.С., Попович М.М., Швачко С.О., Шевченко І.С.); історія і теорія  літератури, порівняльні літературознавчі студії, література доби Ренесансу (Новикова М.О., Квіт С.М., Зимомря М.І., Панченко В.Є., Бондарєва О.Є., Ткачук М.П.,Торкут Н.М.); міжкультурна комунікація і переклад, історія українського перекладу, зарубіжна  україніка, теорія і методика перекладу з германських, романських і східних мов (Зорівчак Р.П., Новикова М.О., Карабан В.І., Кияк Т.Р., Паславська А.Й., Бондаренко І.П., Чередниченко О.І., Черноватий Л.М.).  Наукові статті членів відділення опубліковані у фахових виданнях Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Японії та інших країн.

Окрім наукової роботи, члени відділення активно займаються перекладами художньої і науково-популярної літератури з англійської (М.Новикова), французької  (М.Попович), ніімецької, польської (М.Зимомря), корейської і японської мов (І.Бондаренко). У цьому контексті слід також відзначити опубліковані переклади  англійської та італійської поезій (нова  версія “Божественої комедії” Данте) віце-президента Академії М.В. Стріхи і його монографію “Український переклад: між літературою і націєтворенням” (К., 2006).

Науково-організаційна робота: члени відділення очолюють та є членами редколегій   періодичних видань університетів України, входять до складу редколегій енциклопедій і словників загальнонаціонального масштабу, працюють у складі робочих груп Національної правописної комісії та Ради Державного фонду фундаментальних досліджень при Кабінеті Міністрів України. Вони також очолюють або є членами спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій в університетах Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Чернівців.

Президія також обговорила хід підготовки до відзначення 25-річчя від дня заснування Академії.

Views: 30

Оголошення

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service