Ukrainian Scientists Worldwide

Українські науковці у світі

Шановні колеги!

Наближаються місцеві вибори. Звичайно, вони не зможуть глобально змінити становище українських науковців, проте чимало кандидатів та партій торкаються у своїх програмах цієї проблеми.

Запрошуємо вас до аналізу та обговорення таких фактів.

 

Views: 743

Reply to This

Replies to This Discussion

Словник іншомовних слів: (грець. букв. - керівництво народом) 1. обман народу привабливими брехливими обіцянками, популярними гаслами, навмисне викривлення, спотворення фактів задля політичних, корисливих або інших цілей; 2) пишномовні пусті балачки, що приховують якісь корисливі цілі.
Якщо Ви прискіпуєтеся не до влади, а до платників податків, які силкуються навести лад у державі, значить, Вам усе, що діється, довподоби... Спробуйте самостійно вийти у ринок зі власним товаром (послугою), тоді й побачите, чтого Ви вартуєте...
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ-2010 -

ЦЕ Є ЧИСТОЇ ВОДИ ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ПЕВНИХ УГРУПОВАНЬ, ЯКІ СКОРИСТАЛИСЯ ДОВІРЛИВІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Й ЗАВОЛОДІЛИ МАЙНОМ УСІМА МОЖЛИВИМИ Й НЕМОЖЛИВИМИ СПОСОБАМИ. ТАКИМ ЧИНОМ НАЦІЮ Й МАЛИЙ БІЗНЕС ДОВЕДЕНО ДО МЕЖІ БАНКРУТСТВА, А НЕЗНАЧНЕ УГРУПОВАННЯ ОСІБ – ДО НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ЗБАГАЧЕННЯ.

З ОГЛЯДУ НА ВИЩЕ НАВЕДЕНІ ФАКТИ МОЖЛИВИХ ПОТУРАНЬ НЕДОБРОСОВІСНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ У РИНКУ ТОВАРІВ, КАПІТАЛІВ І ПОСЛУГ, А ТАКОЖ З МЕТОЮ ЯКНАЙСКОРШОГО І НАЙПОВНІШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО КАЗНИ КОШТІВ, ЯКІ БУЛО ВТАЄМНИЧЕНО ПЕВНИМИ КОЛАМИ ОСІБ ЗА РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, П Р О П О Н У Ю:
1. ВНЕСТИ У ФОРМІ ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДО ТЕКСТУ:РОЗДIЛ XIX. ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ
ТАКЕ: 22. ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД З 01 СІЧНЯ 1992 РОКУ ДО 31 ГРУДНЯ 2008 РОКУ
Податкова Амністія (далі: Амністія) в Україні за період з 01 січня 1992 р. до 31 грудня 2008 року – це є легітимне, легальне право, а також зобов’язання, які стосуються юридичних і фізичних осіб, громадян і негромадян, резидентів і нерезидентів України, які постійно та/або тимчасово перебували та/або перебувають на митній території України в період з 01 січня 1992 р. до 31 грудня 2008 р. включно і вчиняли певні юридичні дії з предметами, суб’єктами та/або об’єктами власності. Амністії підлягають вище названі особи, у відведений цим Кодексом термін добровільно задекларували належні на правах власності юридичним і фізичним особам майно, кошти, інші активи і довели відповідним компетентним органам держави Україна правомірність і повноту обліку доходів/витрат стосовно надбаного/проданого та/або у інший спосіб відчуженого майна, коштів, інших активів, а також/або вчинили добровільний і повний перерахунок і внесли до відповідних фіскальних органів недоїмку у формі податку на доходи/прибуток фізичних/юридичних осіб у розмірі 20% від суми неоподаткованого доходу/прибутку/подарунку/внеску тощо з розрахунку ринкової вартості на момент вчинення операції відчуження майна/коштів/активів в умовних одиницях (долар США). Вчинення добровільно за участю відповідних фіскальних органів України у період Амністії не тягне за собою жодних стягнень, штрафних, фінансових та інших санкцій та/або притягнення до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності вказаних осіб перед Законом України.
До об’єктів декларування належать товари/послуги/активи, ціна/сума яких із розрахунку один предмет та/або одна цілісна сукупність дрібних одиниць/предметів/деталей складає 1000,00 умовних одиниць (дол. США) і більше на дату продажу/придбання/відчуження.
Суми несплачених своєчасно податків, зборів, платежів, внесків, мита тощо, у т. ч. і до державних цільових/страхових фондів, автоматично включаються у донараховану суму погашення недоїмки (20%) і розподіляються відповідно до окремої Постанови Кабінету Міністрів України органами Державного Казначейства у центрі й на місцях.
Придбані/продані/відчужені за період Амністії (01.01.1992 – 31.12.2008 рр.) товари/послуги/рухоме/нерухоме майно, кошти інші активи, які було оформлено за посередництва податкових агентів, якими було вчинено операції оподаткування прибутку/доходу юридичних та/або фізичних осіб й перераховано у встановленому порядку податки/збори/мито та інші кошти до фіскальних органів, не включаються до переліку предметів/об’єктів/суб’єктів Амністії з розрахунку один предмет/один власник (за вибором) за увесь період Амністії. Усі інші операції, вчинені понад цю норму, в період Амністії підлягають декларуванню/оподаткуванню відповідно до положень цієї Амністії.
Термін дії цієї Амністії обмежується і становить 18 місяців: початок 01 січня 2011 року закінчення 30 червня 2012 року.
З метою достеменного і своєчасного виконання державою і платниками податків зобов’язань, що випливають з положень цієї Амністії компетентні державні органи у центрі й на місцях зобов’язані:
22.1) у найкоротший термін (до 1 січня 2011 р.) створити єдиний Державний реєстр (кадастр)рухомого і нерухомого майна і активів, що є у приватній та/або корпоративній власності (ринковою вартістю від 5000,00 грн. на кожну окрему особу - громадянина України і осіб з числа нерезидентів України), які таку власність мають на даний час або вивезли за межі митних кордонів України після 01.01.1992 р.);
22.2) з цією метою утворити тимчасові ревізійно-виконавчі управління і відділи, які організаційно підпорядковані Раді Національної Безпеки і Оборони України, а по суті прийняття рішень – вирокам Суду України;
22.3) вартість такого майна, але в першу чергу землі й угідь, визначити за наслідком вивчення рекламних оголошень преси для відповідного регіону й місцевості і внести відповідні корективи до реєстрів і кадастрів компетентних органів за поданням органів Державної податкової адміністрації України та підрозділам протидії економічній злочинності;
22.4) усі правоохоронні, контролюючі та наглядові органи, а також суди перевести у режим цілодобового чергування з оплатою праці у понаднормовий робочий час, у вихідні та святкові дні відповідно до чинного законодавства України;
22.5) залучити на літню та переддипломну практику, з відрядженням за межі областей проживання батьків, студентів навчальних закладів, які спеціалізуються на юриспруденції, економіці, фінансах, бізнесі, праві, правоохоронній діяльності, сільськогосподарській праці, інтелектуальній та іншій художній творчості тощо, до роботи у таких ревізійно-виконавчих територіальних управліннях та у місцевих підрозділах включно центральні органи виконавчої влади;
22.6) ОБОВ'ЯЗКОВО, у кожному такому ревізійно-виконавчому управлінні (підрозділі) визначити квоту від загальної кількості членів: 25% з числа членів партій, засобів масової інформації, громадських і масових організацій, які не є членами партій, що обрані до Верховної Ради України та відповідних місцевих органів самоврядування;
22.7) заборонити будь-яке втручання чи участь у роботі цих ревізійно-виконавчих органів депутатам усіх рівнів, штатним працівникам виконавчих органів влади усіх рівнів, працівникам прокуратури, суду, за винятком їхньої компетенції і повноважень з умотивованих і документально підтверджених звернень з приводу порушень законних прав громадян, які чесно й сумлінно сплачують податки, що підтверджено відповідними довідками, та/або даними, засвідченими органами Державної Податкової Адміністрації України.
22.8) особи і наслідки звернень з приводу Амністії підлягають особистому декларуванню та публікації у засобах масової інформації за місцем знаходження власності та за місцем реєстрації і проживання особи. Коштом державного/муніципального бюджету інформація про стан ревізування майна і активів із зазначенням юридичних адрес місця знаходження майна (активів) та даних про власників публікується у державних/місцевих засобах масової інформації бюлетені (не рідше 2-х разів на місяць);
22.9) привести у стан підвищеної боєготовності війська, митні та інші правоохоронні структури України з готовністю забезпечити належний стан вилучення й зберігання безгоспного майна (активів) з подальшою передачею такого майна (активів) на баланс державних і громадських установ і організацій та/або дитячим закладам, багатодітним сім’ям чи доброчинним установам;
22.10) кошти на виконання названих заходів залучити з наднормових надходжень до Державного бюджету України, які у відповідному році задекларовано, яка такі, що перевищують усілякі плани і межі передбачуваного;
22.11) виконання даного проекту може бути компетенцією Указу Президента України, що підлягає затвердженню Постановою Ради Національної Безпеки і Оборони України;
22.12) фізичні та/або юридичні особи, які особисто задекларували майно (активи) й після погодження з податковими та ревізійно-виконавчими органами опублікували дані про належне їм майно (активи) у ЗМІ за визначеною формою, звільняються від примусового подання декларацій чи інших дій контролюючих органів на період до 1 січня 2012 р.
22.13) юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які працюють/працювали за спрощеною системою оподаткування обчислюють доходи/витрати/видатки/обіг товарів, капіталів і робочої сили відповідно максимальних норм, що було встановлено для такої форми здійснення підприємницької діяльності на момент вчинення угоди/операції. Юридичні/фізичні особи, які вчиняли дії/працювали/працюють за межами митної території України, сплачують належні згідно з Амністією кошти до бюджету України за вирахуванням коштів, сплачених у встановленому порядку на митних територіях інших держав, якщо документально підтверджені суми сплачених раніше податків/інших коштів до бюджетів інших країн не досягають ставки Амністії 20%.
Усі мають виконати конституційну вимогу: віддати українському народові дещицю несправедливо нажитого, а надто – неправедно набуту власність, і крапка...

Олександр Нагорний, підприємець, письменник, політик, публіцист

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
НАГОРНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
79031, м. Львів, вул. Я.Гашека, буд.22-А, кв.17
Дата проведення державної реєстрації: 08.10.1991 р. Номер запису про включення відомостей до ЄДР: 24150170000003112 Ід. №: 1818400077
Тел.: 032 264 1805, 067 370 3573
Attachments:
на який ринок, з яким товаром?? ще раз: це форум науковців, а не політиків чи бізнесменів.
я перепрошую, може досить перетворювати форум науковців на платформу для передвиборчої агітації. принамні до честі Євгена він торкався лише актуальних для тематики даного форуму пиатнь, а Ви займаєтеся демагогією і популізмом. чого лише варті наступні цитати:

>Гуртом і разом ми об’єднаємо увесь науково-технічний потенціал Львівщини задля вирішення нагальних проблем міста на новітньому техніко-технологічному рівні аж до упровадження біо- й нанотехнологій.
та коли ж ви перестанете вживати ті терміни з потребою і без? модно, так? нанотехнології, біотехнології. та у Львові вже Ензим, Артеріум використовують ті біотехнології років 50, а Львівська пивоварня з 1715 року :). а Ви їх тільки впроваджувати збираєтеся.

>Вперше на Львівщині та й в Україні ми започаткуємо Всеукраїнський Форум ректорів вищих навчальних закладів республіки «Духовність, освіта, наука і технології – для спільного блага громадян України».
для чого? мало форумів, конференцій, презентацій etc? і при чому ректори до науки? вони, в своїй більшості дууууже далеко, не до того їм :).

і наостанок. не ображайтеся, але якщо ви вирішили запостити свою програму на сайті для професійних науковців, які звикли мислити і оцінювати, перше ніж робити висновки, то будьте готові почути те, що не дуже сподобається.
P.S. і залучіть до написання програми (хоч в майбутньому) профі, це допоможе уникнути "біо- і бананотехнологій"
Пройшов час і зявилися нові думки:
1. На рівні міста, за моїми даними крім Львова, до інновацій і наукового підходу залучився ще один кандидат на посаду міського голови в Дніпропетровську. І поки тиша ...
2. Пересічні громадяни в цілому налаштовани поблажливо до інновацій але поки ти "ніжками" і "за власний кошт" інціатива переходе до тих хто приїзжає на майбахе (особливо цікаво, якщо вона має всього 3-5 років публичної карєри і досвід роботи 2-3 рокі функціонером державного рівня ... і років її до 30), робить командну гру по фитболу и дарує по футбольному мячу, може ще пару дитмайданчиків зробити, пару лифтів - за власні гроші. Напівшарпаному науковцю важко подолати життєву мудрість про синицю у руці. Народ підсвідомо має модель або "моя хата з краю, відсижусь" або "вот приедет барин, барин нас рассудит"
3. Звертаю увагу пана Євгена Філяка на висновки Кордюма В.А. Генная терапия неизбежна, но успеем ли?
(http://vicsrg.ho.com.ua/stat/kordum.htm - вивчав за цім науково-популярним викладенням) та даними Прыкина Б.В. Доктрина самосохранения цивилизации. (цит. по Супрун Л.П. Введення в проблеми наукоємного розвитку України. - К., 2007 - с.23-25). В біоценозі почалися такі процеси, що інноваці можуть не встигнути. Тому НТР, технопарки - це добре, але посадка лісів, оцінка родючості земель (статистика тільки за 1986 рік - ЖАХ. Тоді вже були дані, що Україна втратила 30% родючого земельного фонду. А зараз, коли засипаються плавні і пойми хоч в той же Конче-Заспі ...).
Тут вже треба суперсистемний підхід.
4. Застерігаю всіх науковців, що дійсно цікаві (і більш-меньш зрозумілі - це далі буде пояснено) розробки легко підвести під поняття "технології подвійного користування" (див. ЗВДТ). Тобто ви робите всю чорнову роботу, а потім вас визивають/ізолюють, як того директора музея і починається важка розмова (для вас - бо ви новачок). ИТ, біотехнології, акадськи транскрипції шумерської мови - більш вільно :), а ось "стійкості комбінованих оболонок від ударів короткими стріжнями" - це глуха стіна, конай або від творчої не реалізованості/голоду або у вязниці.
До Більчук Євген Юрійович

1. а хто цей кандидат з Дніпропетровська? Він десь виклав свою програму? Хотілось би ознайомитись, може ми подібним шляхом вирішили рухатись?
3. Щодо сільського господарства та екології, то у Фронті Змін Львівської області теж є свої програмні напрацюівання в цій сфері. Але цих речей я не дуже хочу обговорювати, бо не фахівець у цій галузі. У Львівському Фронті Змін було прийнято рішення максимально розвивати промисловість у Львові, але з максимальним збереженням екології. Екологічна чистота - це був один з аргументів, чому обрали саме високі технології, щоб їх розвивати у Львові, бо сировинні та переробні підприємства, як правило, приносять набагато більше шкоди екології ніж високотехнологічні виробництва.
4. Будемо старатись таких ситуацій уникати і такі проблеми вирішувати.
Щойно слухав "теледебати" між Садовим і Писарчуком (для нельвівян уточнюю, що це - два кандидати в мери Львова, окрім Кубіва). Садовий на депати не прийшов, а Писарчук уже сьогодні на дебатах говорив що на посаді мера створить 5000 робочих місць у галузі високих технологій у Львові! Завдяки програмі розвитку високих технологій у Львові Кубіва, яку ми зараз обговорюємо, уже і інші кандидати в мери Львова підхоплюють цю тезу. А до того ні від кого ні слова не було. Скоро і Садовий почне мабуть заговорить про високі технології і науку у Львові. :)
Є результати виборів.
Партія, до якої належить Кубів (Фронт Змін) - на другому місці у Львові. Не зважаючи на відсутність "свого" мера, вони пообіцяли мені пробувати просувати на реалізацію принаймні деякі пункти вказаної програми.
Усім дякую за обговорення! Сподіваюсь, що це принесе результати для львівської науки.
Вважаю, що на початках нано- та хай-тек-прожектів слід навесати лад у суспільстві: у царині мислення та діяння. У першу чергу правлячої еліти та тих осіб, які вже налаштувалися вкладати/безперестанно вкладають шалені кошти у власні виборчі заходи, аби потім "відбити" їх з наваром. Це, як правило, банкіри з великої дороги, де гульмя гуляє ІНФЛЯЦІЙНА БАРИШНЯ...
ПАНДЕМІЯ В УКРАЇНІ: СВІТОВА ПРОБЛЕМА
©2009 Олександр Нагорний
©2009 Александр Нагорный
©2009 Oleksandr Nahornyy
www.nagornybook
Олександр Нагорний
ЯК ЗДОЛАТИ АНТИНАРОДНИЙ МУТАГЕН
УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ НАЗАВЖДИ
СІМ УРОКІВ ПАНДЕМІЇ ЯК «СТАЛЕНИЙ» ОБУХ ДЛЯ «МИСЛИТЕЛІВ»
ТИПУ Я – ПАН(І), А ТИ(ВИ) – ХОЛОП(И)
Урок перший. Україна, Галичина, Львівщина – це є поза усіляким сумнівом епіцентр політичного й соціально-економічного перенавантаження, а значить, «гаряча точка», де виникали, виникають і у майбутньому будуть виникати нештатні, надзвичайні ситуації, що можуть викликати фатальні наслідки як для української нації, так і для світової спільноти на загал.
Наслідком таких ситуацій були й надалі можуть бути зокрема такі:
а) масове невдоволення населення незугарною владою, набридлими політиками й чиновниками, що переросте у суспільно-політичне протистояння і навіть у революцію, як вислід системної обструкції різновисвітлених «живих героїв» на тлі вознесення «до небес» героїв минувшини з боку розмаїтих політичних сил;
б) руйнація віри, довіри і поваги до державних інституцій та до можливості легітимного вирішення актуальної проблематики, яку спричинюють бездарні дії та бездіяльність компетентних державних органів. Відсутність державницького прагматизму, професійного хисту МИСЛИТИ СИСТЕМНО І ГЛОБАЛЬНО, а ДІЯТИ ПРОДУКТИВНО І ЛОКАЛЬНО;
в) техногенні катастрофи на енергогенеруючих, гірничо-видобувних, транспортних, включно електромережі,трубопроводи і нафто-газосховища, на дорожніх і водних об’єктах і магістралях;
г) санітарно-епідеміологічні та медико-біологічні деструктивні фактори, що завдають шкоди здоров’ю населення і довкіллю, а також надовго трансмутують локально (у системі функціонування кожного окремого індивіда) і глобально (у системі держави, народу і нації взагалі).
Урок другий. Влада в Україні усіх рівнів і гілок, безвідповідальні її структурні підрозділи й формування, але у першу чергу академічні, наукові й освітні установи із сотнями тисяч висококваліфікованих і високооплачуваних «авторитетів», виявилися ментально і професійно неспроможними сформувати й упровадити у життя і побут нації превентивну систему координат і модель взаємодії компетентних органів і служб України, систему правового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного, науково-практичного та ідейно-політичного забезпечення захисту прав людини і громадянина України, інших громадян на випадок виникнення вище згаданих надзвичайних ситуацій в країні та у відповідних регіонах.
Багатоканальні виступи, запевнення, дешеві подачки і самовихваляння владотримачів не лише не вирішують означених проблем, але навпаки – побільшують їх, розмиваючи сутність істинних причин виникнення і запобігання негативних наслідків у майбутньому.
Урок третій. З огляду на екстремальне транскордонне, транскарпатське економічне, географічне й суспільно-політичне положення Галичини, як:
а) вузла перенапруження, де акумулюються й розгалужуються усередині країни та назовні наземні й повітряні вантажо- й пасажиропотоки з усім комплексом ризиків,
ПАНДЕМІЯ В УКРАЇНІ: СВІТОВА ПРОБЛЕМА
©2009 Олександр Нагорний
©2009 Александр Нагорный
©2009 Oleksandr Nahornyy
www.nagornybook
що випливають унаслідок негативної взаємодії психоемоційних, медико-біологічних факторів, соціальної незахищеності основної маси громадян України;
б) анклаву, де цілорічно відбувається трансформація й накопичення від’ємної енергетики величезної кількості «зморених» буденністю й хворобами туристів, курортників і відпочивальників з усіх-усюд, а також виснажених у світах морально й фізично місцевих заробітчан;
в) споконвіків сакраментального регіону, де населення надміру перенасичене перманентними міжконфесійними суперечками, чварами і навіть протистояннями, територіальні громади, місцеві органи самоврядування усіх рівнів за підтримки політичних структур, громадських організацій, інших об’єднань громадян і окремих осіб мають повне право вимагати надання своїм регіонам статусу територій з підвищеним соціально-економічним навантаженням і ризиком порушення прав і свобод людини і громадянина України, а також країн-сусідів і Європейського Союзу у цілому.
Урок четвертий. Наслідки руйнівних впливів на життя, здоров’я і самопочуття населення Галицького краю після Чорнобильської катастрофи, аварій на підземних видобувних підприємствах, повеней, буревіїв, після руйнації науково-виробничих комплексів з мільйонними втратами висококваліфікованих фахівців, а також потенційні загрози виникнення таких надзвичайних ситуацій додають достатньо матеріалу, досвіду й методик вирішення проблем не лише при ліквідації наслідків, але й при організації та забезпеченні запобіжних заходів, що повинні передбачати, прогнозувати й упереджувати ці негативні, шкідливі впливи й самі прояви таких явищ.
Неупереджений науковий аналіз, синтез і досвід подолання суспільних колізій та досягнення позитивних практичних результатів і наслідків природних, техногенних катастроф, а також загроз, спричинених людським фактором, включно нелегальною міграцією, є достатнім для формування підґрунтя для регіональних і загальнодержавних цільових програм.
Урок п’ятий. Геофізичний. Галичина на загал і Львівщина зокрема – це є територія Головного Європейського природного вододілу, де небесні вихори низпадають додолу й розтікаються практично в усі сторони світу: на південь, на північ, на захід і на схід. Це передгір’я і самі гори, де найменша в республіці кількість сонячних днів, найчастіші опади, найнижчий середньорічний атмосферний тиск, що спричинює зниження імунітету людини, стійке порушення фізичних, ментальних і мисленнєвих функцій непідготовленої людини.
Тож саме на Галичини маємо непрогнозований патогенний об’єктивний, тобто від нашої волі незалежний, модифікатор психофізіологічного стану здоров’я громадян України, деструкції гармонії природних ресурсів, а також ноосфери.
Урок шостий. Незалежно від чиєїсь суб’єктивної волі життя вимагає опрацювання і впровадження на усіх рівнях буття української держави і народу комплексної програми (а для певних територій і регіонів – комплексного плану) політичних, фінансово-економічних, соціальних, організаційно-правових , наукових, техніко-технологічних, санітарно-протиепідемічних, протипожежних, профілактичних, режимних та відновлювальних заходів на випадок загрози і виникнення локальних чи національних надзвичайних (нештатних) ситуацій, заворушень та/або військових дій.
Такі програми (плани) мають бути унормовані законодавчо відповідно до Конституції України у формі гарантій безпеки життєдіяльності населення, природи і майна України, інших націй, що легально знаходяться на митній території України.
ПАНДЕМІЯ В УКРАЇНІ: СВІТОВА ПРОБЛЕМА
©2009 Олександр Нагорний
©2009 Александр Нагорный
©2009 Oleksandr Nahornyy
www.nagornybook
Урок сьомий.
Із врахуванням наявного екологічного та економічного статусу України, а
також географічного розташування як держави транзитера за наявності
транскордонних автомобільних, залізничних, повітряних, водних,
трубопровідних і навіть космічних шляхів сполучення слід твердо й жорстко
поставити до спільного вирішення перед світовим співтовариством (НАТО,
ООН, ЄС, СНД, ЄврАзЕС), перед суміжними країнами окреслену проблематику
національної безпеки як міжнаціональну і глобальну проблему.
Таким чином спонукати світові організації до нагального виконання ними
належних за їхніми статутами зобов’язань у частині компетенції та
повноважень, що безпосередньо стосуються як таких міжнаціональних
об’єднань, так і кожної країни зокрема.
Відмова від співучасті у вказаних процесах однієї із організацій чи країн,
які причетні до транзиту через митну територію України має викликати
відповідні висновки й наслідки у формі санкцій з боку чинної влади республіки
України.

RSS

Оголошення

Events

Наші партнери:

Увага! у зв'язку з технічними роботами посилання з цього розділу перенесено на сторінку Партнери

© 2018   Created by Khalavka Yuriy (Халавка Юрій).   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service